Luật hành chính

Tư vấn pháp luật về khiếu kiện

29/12/2018 21:11 295 lần

Tư vấn pháp luật về khiếu kiện là hoạt động thường xuyên của chúng tôi, bởi trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng dân chủ hóa, các mâu thuẩn giữa cá nhân, tổ chức với các cơ quan nhà nước, ngày càng được bộc lộ, do đó các hoạt động […]