Luật hành chính

Thủ tục làm căn cước công dân gắn chíp Tại Tp HCM Từ năm 2021, Công dân từ 14 tuổi trở lên được cấp mới thẻ căn cước công dân, Bộ công an đã công khai thủ tục hành chính cấp mới cấp đổi thẻ căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc. – […]

Tư vấn pháp luật về khiếu kiện

29/12/2018 21:11 520 lần

Tư vấn pháp luật về khiếu kiện là hoạt động thường xuyên của chúng tôi, bởi trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng dân chủ hóa, các mâu thuẩn giữa cá nhân, tổ chức với các cơ quan nhà nước, ngày càng được bộc lộ, do đó các hoạt động […]